Bas SBU logo

Klubbens historik

2021
Ett nytt förråd blev byggt under året.
2020
Sjösättningsrampen och södra delen av östra bryggan fick nytt trallvirke.
Hela hamnområdet blev inhägnat och försågs med videå övervakning.
2019
Ahås gjorde ett mindre muddringsarbete i båthamnen. Västra bryggan har fått sju nya och större Y-bommar. Ytterbelysningen har bytts till nya LED-armaturer. Södra delen av Östra bryggan fick nya stolpar.
2018
En ny gästbrygga har färdigställts mellan västra bryggan och gamla göstbryggan. Den befintliga uppställningsplatsen har utökats för att även ge plats åt bil/båtvagnsekipage.
2017
Storfors Båtklubb ingår i Båtsamverkan.
2016
Årets största händelse var klubbens 50-års jubileum den 11:e juni.
2015
Fyra stora tallar och granar har sågats ner på den södra ön i båthamnen. De var alla nära på att ramla i älven på grund av underminering.
2014
Ytterbelysningen har bytts mot metallhalogen lampor. Några träd har fällts vid västra bryggan.
2013
Arbetet med östra bryggan blev klart under våren. Den torra sommaren och låga vattennivån gjorde att båtar gick på grund söder om Lungsundsbron. Där har ytterligare en farledsprick lagts ut.
2012
Tre nya tappställen för vatten har satts upp på mittbryggan. Uthängande grenar längs vägen till båthamnen har sågats ned. Arbetet med att byta ut den befintliga östra bryggan mot en ny har påbörjats. En ny farledsprick har satts ut nordost om Storön.
2011
De nya bryggorna har försetts med Y-bommar. Pump-outs stationen har fått nya, kraftigare stolpar eftersom de gamla var på väg att tippa i älven.
2010
Söder om rampen har tre nya båtplatser gjorts i ordning. Flytbryggan har förlängts med ytterligare 6 meter, detta gav 4 platser till.
2009
Några mindre grävningsarbeten har utförts i båthamnen. En ny bro till ön har byggts under året. Två nya hamnplatser har anlagts efter omdisponering av området vid sugtömningsstationen. På Storön har arbetet fortsatt med en ny grillplats, breddning av brygga, målning av stugans fönster, nytt innertak av trä i det inre rummet.
2008
Arbeten på Storön har under sommaren genomförts under ledning av Ö-kommittén. Under året har gjorts röjning, eldning, fällning av träd, flaggstång uppsatt, elverk inköpt, utedass iordninggjort. Stugan har renoverats genom ny väggpanel och nya takrännor
2007
Ett år försenat firades båtklubbens 40-års jubileum. Vid den stora bryggan har ett staket satts upp. Arbetet med klubbstugan på Storön har fortsatt, huset har målats och en ny större altan har ersatt den gamla.
2006
Under januari förvärvade Storfors Båtklubb huset på Storön av Arne Rajala. Brygga och grillplats anlades under året.
2005
Under hösten blev en stuga på Storön till salu. Styrelsen kallade till ett extra medlemsmöte den 27 september i Hamnen. Det var 23 medlemmar som deltog. Medlemsmötet beslutade att inköpa stugan.
2004
Under våren genomfördes utgrävningar o byggnation av ny brygga pga att det var kö och fler platser behövdes. Avfallsplan upprättad o skall revideras 2005. Under året genomfördes en Jubileumsfest med anledning av det var 20 år sedan hamnen byggdes.
2003
En ny miljöstation med betongplatta har byggts under våren. Två st timrade bord med bänkar beställdes till hamnen.
2002
SBK har under våren fått förslag om om att inköpa ett gammalt militärförråd för båtförvaring alternativt köpa en Båthall. Anbud infordrades gällande ny båthall. SBK utsände enkät till medlemmarna om deras intresse, vilken hyreskostnad de var villiga att betala (genomsnitt 500-1000 kr, samt om man var villigt att göra eget arbete. Tyvärr visdes att intresset hos medlemmarna var för lågt samt att båtklubben därmed riskerade en stor ekonomisk belastning. Med anledning därav beslutade styrelsen att tillsvidare avvakta med Båthall.
2001
En sugtömningsstation för toa-tankar blev klar under sommaren. SBK har under året inköpt en stor skylt med texten Välkommen till Storfors Båthamn.
2000
Inför hamnfesten byggde SBK en permanent Scen placerad inom hamnområdet samt sätt upp ytterligare belysningsstolpar med armatur. Vattenledning in till klubbhuset har bytts ut efter det att en vattenläcka uppkommit med översvämning i klubbstugan som följd. En arbetsflotte tillverkades för att kunna använda vid arbetskvällar för att bla laga faten vid Y-bommarna.
1996
Hamnfest med 30-års jubileum.
1995
Vid årsmötet infördes familjemedlemsskap. orsaken till detta var dels att få flera ungdomar med i klubben samt att få igång någon form av ungdomsverksamhet.
1993
Den dyraste investeringen på länge var att muddra hamnen och vissa delar av Storforsälven.
1992
Klubbstugan i hamnen fick en ansiktslyftning med bl. a. ny diskbänk och varmvattenberedare.
1991
Hamnfest med 25-års jubileum. Eftersom arbetsuppgifterna har blivit fler och intresset att hjälpa till var mycket dåligt 1989 – 90 infördes arbetsplikt vid årsmötet.
1988
En flaggstång med SBK-vimpel har ställts upp bredvid rampen.
Vid den här tiden drog kräftskivorna på Kistnäsholmen många deltagare. Då diskuterades möjligheten att få ett arrendeavtal med Stora Skog om Kistnäsholmen. Detta skrinlades några år senare då det skulle innebära ganska stora arbetsuppgifter för klubben.
1987
Ytterligare några hamnplatser har iordningställts bredvid den nya rampen.En miljöstation har byggts vid pumpstationen.
1986
Anläggning av ny bilparkering och vinteruppställningsplats för båtar har påbörjats, liksom arbetena för en ny sjösättningsramp. Hittills har hamnbygget kostat klubben 270.000:-kr. Kommunalt anläggningsbidrag har erhållits med 133.000:-kr och ett statligt bidrag via Riksidrottsförbundet med 25.000:-kr.
1985
Hamnutbyggnaden har sedan fortsatt. Flytbryggan har förlängts, en fast brygga för de större båtarna har anlagts och hamnbassängen har rensats från kvarvarande undervattensstolpar med hjälp av dykare. En äldre brygga nedströms hamnbassängen har rustats upp och är nu gästbrygga. Nu finns det 57 hamnplatser och 6 gästplatser.
1984
Till sommaren var så den första etappen av den nya båthamnen klar med ett 40-tal båtplatser, Det firades i juni med en stor hamnfest där bl.a. kulturnämndens ordförande invigningstalade.
1983
Alla erforderliga tillstånd och vattendom blev klara i slutet av april. De förberedande röjningsarbetena var då klara och flytbryggor tillverkade, men eftersom schaktningen för den nya hamnbassängen måste utföras vintertid kunde byggstart inte ske förrän vintern 1983/84, dvs ett år senare än vi hoppats på. Men då kunde schaktningsarbetena genomföras problemfritt, en strömskyddande stenpir anläggas och flytbryggorna läggas ut på isen.
1982
Detta år genomfördes en genomgripande upprustning av klubbstugan. Huset rätades upp, fick ny fasad och nytt tak. Invändigt revs skorstensstock och mellanvägg, en ny pentryavdelning installerades och klubbstugan försågs med elvärme för att kunna användas även vintertid. Under ledning av kassören, Ulf Littorin, utarbetades det under 1981 och 1982 fram en definitiv plan för den nya hamnen liksom en finansieringsplan.
1981
Det senaste förslaget är en hamnbassäng framför klubbhuset skyddad mot älvens strömmande vatten av en pir. Förslaget har utarbetats under året i samarbete med I Hyttrings Ingenjörsbyrå i Karlstad som också utfört geoteknisk undersökning av området. Slutsats: ”sådana markförutsättningar att en småbåtshamn i detta läge synes såväl teknisk som ekonomisk möjlig”.
1976
Nu hade myndigheterna dock förkastat förslaget. Hamnen skulle förläggas till Holmen och båtplatsernas antal hade krympt till 45. Inte heller detta förslag gick att genomföra.
1973
I maj kunde rapporteras att båtklubbens hamnförslag godkänts av kommunen, Förslaget innebar 90 båtplatser och skulle byggas i tre etapper. Thure Olsson hade arbetat fram ett gediget kartmaterial.
1972
Även Mögsjön och Östersjon rensades från länsfästen.
1971
Båtklubbens prickningskommitté har varje år svarat för en sjösäker båtled. Kristinehamns Dykarklubb anlitades för att spränga bort gamla länsfästen från tiden då flottning av virke ägde rum i sjösystemet. 300 kronor kostade det att få bort de båtfarliga länsfästena i Stora Lungen och Öjevettern.
1970
Kulturnämndens ordförande har informerat i hamnfrågan och kommunalkamrer Cronje Johansson meddelade att småbåtshamn fanns med i byggnadsplaneringen för Storfors Kommun.
1969
På årsmötet bestämdes att kartor och sjökort över sjösystemet Karlskoga-Storfors-Filipstad skulle utarbetas. Kontakt togs med Karlskoga Bofors Motorbåtsklubb som blev mycket intresserade av Storforsklubbens idé. Karlskogaklubben åtog sig att svara för utarbetande och tryckning. Kartan och specialkorten blev en ovärdelig tillgång för ”båtfolket”. Detta år fick Storfors Båtklubb sin egen båtvimpel.
1967
Storfors Båtklubbs första egentliga årsmöte hölls den 14;e april. En bro till Holmen byggdes under året.
1966
Så var då Storfors Båtklubb redo att starta sitt första verksamhetsår.
1965
Initiativtagare till klubben var Einar Severin, dåvarande direktör för Storfors Rörverk. Den 18 oktober 1965 samlades ett 10-tal båtägare på Storfors Konsumbar för att diskutera behovet av en förening som kunde tillvarata båtägarnas intressen. Man ansåg det värdefullt om Storfors Motorbåtsklubb kunde återupplivas, Diskussionen utmynnade i ett beslut om att starta en ny förening med namnet Storfors Båtklubb. En interimstyrelse bestående av Sven Snahr, Hugo Eriksson och Olof Sjöström utsågs. Medlemsvärvning och kallelse till nytt sammanträde blev de första arbetsuppgifterna för den nya föreningen och lördagen den 20 nov. hölls ett nytt möte på Konsumbaren. Intresset var stort för bildandet av Storfors Båtklubb och under Olof Sjöströms ledning klubbfästes förslaget om att starta en ny förening. Den första styrelsen fick följande sammansättning:

	Ordförande   Sven Snahr
	Sekreterare  Hugo Eriksson
	Kassör     Olof Sjöström
	Vice ordf.   Ragnar Fredriksson
	Vice sekr.   Assar Hult
	Suppleanter  Gösta Jernberg, Gunnar Fransson
	Revisorer   Robert Karlsson, Mats Andersson
	Materialförv. Fredrik Karlsson

I full enighet beslutades att klubbens verksamhetsområde skulle omfatta Mögsön och Östersjön med Riddarholmarna i norr, Öjevettern till Nässundet i söder samt Stora Lungen upp till Bjurbäcken. Andra beslut som fattades på båtklubbens första möte var att minst tre möten, utöver årsmötet, skulle hållas varje år och att medlemsavgiften skulle vara fem kronor per år och medlem.